ประกาศ กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
– แจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและดำเนินการสอดส่องดูแลป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีโครงสร้างชำรุดบกพร่องไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
– ดูแลบ้านให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาต้องยึดแน่นกับโครงหลังคา
– ตรวจดูสิ่งต่างๆ ที่สามารถหักโค่นลงมาล้มทับบ้านเรือนได้ (หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ)
– ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจล้มหรือหักโค่นลงมาได้
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

 

11
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments