เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กองการศึกษา

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศึกษาในระบบโรงเรียน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี จัดทําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จัดทําสารสนเทศด้านการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพือส่งเสริมการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ประสานงานกับศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน และผู้ได้รับอนุญาต ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         – งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         – งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
         – งานกีฬาและนันทนาการ
ทั้งนี้ยังมีโรงเรียนในสังกัดอีก 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

DSCF3340

นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

087-8960994

สุชาดา

นางสุชาดา ธนพชรกนกภณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บังอร

นางสาวบังอร บัวลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สมนึก

นางสมนึก ติ่งจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ดำรงค์ชัย

นายดำรงค์ชัย กระต่ายโพธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฐิติรัตน์

นางธิติรัตน์ ลายภูคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองการศึกษา - นายยงยุทธ แสงสิทธิ์

นายยงยุทธ แสงสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษา - นายจตุพล แสงก่ำ

นายจตุพล แสงก่ำ

พนักงานขับรถยนต์

กองการศึกษา - นายประวิทย์ วันเพ็ญ

นายประวิทย์ วันเพ็ญ

คนงานทั่วไป

กิตติคุณ

ว่าที่ร.ต.กิตติคุณ เอื้อนฤมลสุข

คนงานทั่วไป

00000

น.ส.วีรพร ชัยกิมานนท์

คนงานทั่วไป

กองศึกษา-ใหม่2

น.ส.กนกภรณ์ สมบูรณ์

คนงานทั่วไป

กองศึกษา - นางสาวกนกวรรณ ดาวเรือง

น.ส.กนกวรรณ ดาวเรือง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา - นายภูริทัต พรหมชาติ

นายภูริทัต พรหมชาติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา - นายสำเนา เชื้อนาค

นายสำเนา เชื้อนาค

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา - นางสาวสุนิสา บุญครอบ

น.ส.สุนิสา บุญครอบ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา - นายอำนาจ ทิพราพันธ์

นายอำนาจ ทิพราพันธ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา - นายสุรัตน์ สีพูล

นายสุรัตน์ สีพูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการศึกษา-นางสาวกันยาวีร์-ภู่ทับทิม

น.ส.กันยาวีย์ ภู่ทับทิม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา-นายมนัส-สมเนตร2

นายมนัส สมเนตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา-นายคฑาวุธ-บุญรักษา2

นายคฑาวุธ บุญรักษา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองศึกษา - นางสาว

น.ส.สุภิญโญ ไชยฉิม

พนักงานจ้างเหมาบริการ