เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
     – งานการเงินและบัญชี
     – งานพัสดุและทรัพย์สิน
     – งานสถิติการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
     – งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
     – งานทะเบียนทรัพย์สิน
     – งานพัฒนารายได้
     

กองคลัง - นางวราภรณ์ เริงใจ

นางวราภรณ์ เริงใจ

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-0808667

พี่ยุท2-1

นายธีระยุทธ์ ดำสง่า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลัง - นางธนิดา รอบกิจ

นางธนิดา รอบกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นวลละออ

นางสาวไอวริญย์ เขียนสาร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทส

นางสาวสุภาพรรณ ช้างแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กองคลัง - นางสาวอนิฐา งามเลิศ (1)

นางสาวอนิฐา งามเลิศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กองคลัง - นางสาวชนิดา เข็มหล่ำ

นางสาวชนิดา เข็มหล่ำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดารุณี

นางดารุณี ปิ่นทองน้อย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กองคลัง -นางณิชาพัฒน์ ละมูล

นางณิชาพัฒน์ ละมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

อรพรรณ

นางสาวอรพรรณ แพสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วิทวัช

นายวิทวัช บุญวัฒนสุนทร

คนงานทั่วไป

IMG_8798

นางสาวลดาวัลย์ ชื่นชมบุญ

คนงานทั่วไป

ศรี

นางสาววิดาพร สุนิรันดร

คนงานทั่วไป

กองคลัง - นางสาวมยุรา มณีวงศ์ (2)

นางสาวมยุรา มณีวงศ์

คนงานทั่วไป

กองคลัง - นางสาวมนต์รัก คงกิจไพศาล

นางสาวมนต์รัก คงกิจไพศาล

คนงานทั่วไป

พี่โบ้2

นายสกุล รักษ์สุวรรณา

คนงานทั่วไป