เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กองช่าง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน ดังนี้
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
– งานวิศวกรรม
– งานสถาปัตยกรรม
งานธุรการ
งานสวนสาธารณะ
งานสาธารณูปโภค
งานสถานที่และไฟฟ้า

อรุณ

นายอรุณ วรรณาลัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

096-827-5551

น้าน้อง2

นางกุลนันท์ ทองเกิด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พี่ดี้-1

นายทิพย์ชยพล ธนารีย์ดุษณียา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก (ลูกจ้างประจำ)

DSCF3305

นายประเชิน นาควิจิตร

คนงานทั่วไป

กองช่าง - นายดิเรก ศรีอินทร์

นายดิเรก ศรีอินทร์

คนงานทั่วไป

ประพันธ์1

นายประพันธ์ กลิ่นชมภู

คนงานทั่วไป

นายสนอง-สร้างเหม

นายสนอง สร้างเหม

คนงานทั่วไป

กองช่าง - นายวีระชัย บุตตะศิลา

นายวีระชัย บุตตะศิลา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพีรพล-จันทคล้อย

นายพีรพล จันทคล้อย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

IMG_8847

นางสาวปนัสยา แก้วหล้า

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเกษม-ฉุนเฉย

นายเกษม ฉุนเฉย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง - นายเพชร กองพรม

นายเพชร กองพรม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเนติธร-ธนารีย์ดุษณียา1-1

นายเนติธร ธนารีย์ดุษณียา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง - นายจรัญ ช้างแก้ว

นายจรัล ช้างแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง - นาย คมสัย ด้วงวิเศษ

นายคมสัน ด้วงวิเศษ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง - นายบุญมา ชัยสา

นายบุญมา ชัยสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง - นาย เรวัตร มั่นโพนทอง

นายเรวัตร มั่นโพนทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

IMG_8846

น.ส.บุษชาติ ชมชาญสินธุ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง - นางสาวขนิษฐา ประชุมชน

น.ส.ขนิษฐา ประชุมชน

พนักงานจ้างเหมาบริการ