เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กองยุทธศาสตร์ฯ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีหน้าที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายของเทศบาล โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานสารนิเทศศึกษา วิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน 1 ฝ่าย 3 งาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ดังต่อไปนี้

1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
 2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 3. งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 4. งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
 5. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
 6. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 7. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 8. งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
 9. งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2.) งานธุรการ
  
  1. งานสารบรรณของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
     3. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     4. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     5. งานสวัสดิการต่างๆ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
     6. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน
     7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.) งานประชาสัมพันธ์

 1. เขียน/เสนอข่าวต่อผู้บริหารเพื่อการประชาสัมพันธ์
 2. งานพิธีกร (งานกิจกรรม/โครงการ/ชุมชนสัมพันธ์)
 3. งานประกาศเสียงตามสายใน/ภายนอก
 4. งานประกาศประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่
 5. งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
 6. รวบรวมข่าวสารเพื่อเสนอเป็นข่าวสารเทศบาลออกเผยแพร่ผ่านสื่อ/ช่องทางต่างๆ
 7. เผยแพร่ ข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์,เฟสบุ๊ค,ไลน์ ฯลฯ
 8. รวบรวมข้อมูล/จัดทำ (วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาล, ปฏิทินประจำปี)
 9. จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพับ, จดหมายข่าว, ป้ายประชาสัมพันธ์, บอร์ดประชาสัมพันธ์
 10. งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานฝ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เทศบาล)
 11. งานควบคุมเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ

 

นางสาวพัชรี สายสังข์

นางสาวพัชรี สายสังข์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 089-2713079
นางสาวนิรมล สุภาตรี

นางสาวนิรมล สุภาตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางณัฐนันท์ ภู่กลั่น

นางณัฐนันท์ ภู่กลั่น

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
นางสาวอาภาวี เรืองรุ่ง

นางสาวอาภาวี เรืองรุ่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนิรุทธิ์ ตะกรุมวงค์

นายอนิรุทธิ์ ตะกรุมวงค์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกุลรภัส กรอบมุข

นางกุลรภัส กรอบมุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางอารีรัตน์ แสงสิทธิ์

นางอารีรัตน์ แสงสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัมพรเพ็ญ ลักขณาวิมล

นางสาวอัมพรเพ็ญ ลักขณาวิมล

พนักงานจ้างเหมาบริการ