เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชน  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้

– งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ กชช 2 ค
งานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
งานจัดทำแผนชุมชน
งานจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
งานจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
งานการจัดตั้ง/ดูแลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
งานการจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
งานการจัดตั้ง/ดูแลห้องสมุดชุมชน
งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

– งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
งานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
งานตรวจเยี่ยม/ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวิรัตน์  เอี่ยมสอาด

นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 080-8154317
นางสาวดารารัตน์  บุญเพิ่ม

นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางนงนุช  วรชื่น

นางนงนุช วรชื่น

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมารยาท  พูลทองคำ

นางมารยาท พูลทองคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเวธณี  สมสุวรรณ

นางสาวเวธณี สมสุวรรณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสุพัทรา  เกษมอมรลักษณ์

นางสุพัทรา เกษมอมรลักษณ์

คนงานทั่วไป