เทศบาลตำบลโคกสำโรง

กองสาธารณสุขฯ

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 6 งาน ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองฯ จัดทําและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก งานจัดทําคําสังและประกาศของกองงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน และคําร้องต่าง ๆ งานสวัสดิการต่างๆและการลาทุกประเภท งานการเงินและจัดทําฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองงาน งานบริการพัสดุ จัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินภายในกองงาน งานรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับจ่ายเงิน ในภารกิจของกองฯ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานด้านสุขาภิบาลโรงงาน งานควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสุขาภิบาลอาหารและนํ้า
งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานเก็บรวบรวมขยะและมูลฝอย งานกวาดล้างทําความสะอาด งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานด้านสุขศึกษา งานโภชนาการ งานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขภาพจิต งานอนามัยโรงเรียน งานผู้สูงอายุ งานทันตสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันสารเสพติด งานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมี งานสัตวแพทย์ เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่ขึ้นตรงกับกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับมีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

DSCF3348

นายสังวาลย์ ทองเกิด

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

080-8154317

มนตรี

จ.อ.มนตรี ศรีสุพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

IMG_1146.JPG_1

นางวณิชย์ชญา เจดีย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

DSCF3344

นางสาวจริญญา ปุญชลักข์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

DSCF3346

นางรุ้งเพชร ธัญญะเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายพงศธร บัวลี

นายพงศธร บ้วลี

คนงาน (ลูกจ้างประจำ)

กองสาธารณสุข - นางอรทัย พรมเมตตา

นางอรทัย พรมเมตตา

คนงาน (ลูกจ้างประจำ)

กองสาธารณสุขฯ-นายต๋อย นิลมะณี

นายต๋อย นิลมะณี

คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ-นายปิยะ วงศ์ศรีแก้ว

นายปิยะ วงศ์ศรีแก้ว

คนงานทั่วไป

สุพีชา

น.ส.สุพีชา กุศลราศรีพร

คนงานทั่วไป

เจนจิรา

น.ส.เจนจิรา จิตรเฉย

คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ-นายสุรศักดิ์ ทองสอาด

นายสุรศักดิ์ ทองสอาด

คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายภักดิ์พงษ์ กองาม

นายภักดิ์พงษ์ กองาม

คนงานทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ-นางประนด รุจิสนธิ

นางประนด รุจิสนธิ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นางสาวมาลี กลิ่นกาหลง

น.ส.มาลี กลิ่นกาหลง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายพยุง แสงพงษ์

นายพยุง แสงพงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นางเทียม ทองคำโพง

นางเทียม ทองคำโพง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นางสาลี่ ทองคำ

นางสาลี่ ทองคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายสำเริง อินทพฤกษ์

นายสำเริง อินทพฤกษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมาโนช-ผลทอง

นายมาโนช ผลทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายเตือน แผ่นทองขาว

นายเตือน แผ่นทองขาว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นางสุมาลี แผ่นทองขาว

นางสุมาลี แผ่นทองขาว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายหัสนัย รุ่งนิศากร

นายหัสนัย รุ่งนิศากร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นางสาวนฤมล เอี่ยมประเสริฐ

น.ส.นฤมล เอี่ยมประเสริฐ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายอดุลย์ บัวลี

นายอดุลย์ บัวลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายสุนันท์ กลิ่นมะลิ

นายสุนันท์ กลิ่นมะลิ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายสุรเชษฐ์ สว่างเนตร

นายสุรเชษฐ์ สว่างเนตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายศรเพชร ปั้นโต

นายศรเพชร ปั้นโต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายไพบูลย์ มีฤทัย

นายไพบูลย์ มีฤทัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายสวาท จำปางาม

นายสวาท จำปางาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายสนิท ผลทอง

นายสนิท ผลทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายไกรฤกษ์ ละม่อม

นายไกรฤกษ์ ละม่อม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายวุฒิพงษ์ มั่นโพนทอง

นายวุฒิพงศ์ มั่นโพนทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นางสาวอัจราพร นิลมะณี

น.ส.อัจราพร นิลมะณี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายฐากูร พันธ์พานิช

นายฐากูร พันธ์พานิช

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายไพรัตน์ น้อยพันธุ์

นายไพรัตน์ น้อยพันธุ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายวัชรพลศ์ คล้ายสุคง

นายวัชรพลศ์ คล้ายสุคง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายอานันตชัย ชำนาญโพธิ์

นายอานันตชัย ชำนาญโพธิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายเดช บัวลี

นายเดช บัวลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายบรรดิฐ โรจนมาน

นายบรรดิฐ โรจนมาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายจำลอง กองพรม

นายจำลอง กองพรม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายสุเทพ อินผล

นายสุเทพ อินผล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบุญยิ่ง-มั่นโพนทอง

นายบุญยิ่ง มั่นโพนทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-นายสมเกียรติ คำตรง

นายสมเกียรติ คำตรง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายรุ่งอรุณ คงเกิดผล

นายรุ่งอรุณ คงเกิดผล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายประชา จงสุข

นายประชา จงสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายธนกร มีฤทัย

นายธนกร มีฤทัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นายสมควร หินเกิด

นายสมควร หินเกิด

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขฯ-นางสาวภัทราพร จงสุข

น.ส.ภัทราพร จงสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุข - นางสาวกษิรา วรรณอารี

น.ส.กษิรา วรรณอารี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุข - นางสาวปราณี ฉิมฉลอง

น.ส.ปราณี ฉิมฉลอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ