เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ Do and Don’t พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม โดยจัดทำแผ่นพับ “แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง