ประกาศ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 13-14 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments