ประชาสัมพันธ์ : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง การตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นโดยการตรวจคัดกรองสายตาและได้รับการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ตัดแว่นตาแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะขอรับการตรวจคัดกรองสายตาและได้รับการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ตัดแว่นตา โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.  ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ
2.  กลุ่มประชากรแฝงที่มีปัญหาทางสายตา และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล โดยมีประธานหรือคณะกรรมการชุมชนเซ็นต์รับรอง (ไม่จำกัดวัย)
โดยท่านสามารถมารับแบบคำร้องได้ที่บ้านประธานชุมชนของท่าน ดังนี้
1. ชุมชนย่อยที่ 1 นางสมพิศ   เตชวานิช
2. ชุมชนย่อยที่ 2 นายเกรียงไกร  สุดกล้า
3. ชุมชนย่อยที่ 3 นางมนตรา  บุญเกตุ
4. ชุมชนย่อยที่ 4 น.ส.มณฑา  คงกิจไพศาล
5. ชุมชนย่อยที่ 5 น.ส.อังคณา มณีวงษ์
6. ชุมชนย่อยที่ 6 นางเมตตา  ช้างแก้ว
7. ชุมชนย่อยที่ 7 น.ส.ลำจง   เผือกสะอาด
หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค/บริโภค มีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
หมายเหตุ ท่านที่ได้ทำการตรวจวัดสายตากับ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 และรอรับแว่นตา  ไม่สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนซ้ำในครั้งนี้ได้
เมื่อท่านกรอกข้อมูลในคำร้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  กรุณานำคำร้องส่งให้กับประธานชุมชนของท่าน ภายในวันที่ วันที่ 6 กันยายน 2566 เพื่อเทศบาลตำบลโคกสำโรง จะได้ทำการตรวจสอบและรับรองเอกสาร ส่งต่อไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ต่อไป
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments