สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และเก็บตัวอย่างบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากขยะมูลฝอยสำหรับจัดทำสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต่อไป

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments