วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นายธนิสร เก้าสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการที่จะช่วยกันส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกด้าน

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments