วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นำโดย นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts