เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรงว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาลนางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง และในการประชุมครั้งนี้มีการดำเนินการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรงคนใหม่ โดยมติในที่ประชุม เห็นชอบให้ นางสาวโสภิดา ป้อมบุปผา ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments