วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลโคกสำโรง
นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่
จัดทำโครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
ซึ่งจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทบทวน แก้ไขเพิ่มเติมแผน
ประจำปีงบประมาณ 2566 และเพื่อจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ของเทศบาลตำบลโคกสำโรงต่อไป โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ด้วย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 66 แก้