ภาพบรรยากาศ : การเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 5 (หลักเมือง)
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกคณะรรมการชุมชนบ่อยที่ 5 หลักเมือง ได้แก่
1.นางสาวอังคณา มณีวงษ์
2.นางภาพร อ่วมเนียม
3.นายไพศาล มณีวงษ์
4.นางวิมลรัตน์ กองทอง
5.นางสาวชลอ จุ้ยเจริญ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments