ภาพบรรยากาศ : การเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 7 ศรีสุก
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาหลวงพ่อตากแดด วัดสิงห์คูยาง
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกคณะรรมการชุมชนบ่อยที่ 7 ศรีสุก ได้แก่
1.นางสาวลำจง เผือกสอาด
2.นางสาวมนมาศ สังข์นาค
3.นายสามารถ สอาดสิทธิ์
4.นางสาวสุภัสรา ปิ่นทองคำ
5.นางสางวาสนา มงคะสิงห์

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments