ภาพบรรยากาศ : การเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 4 (เพิ่ลพลวัฒนา)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาวัดตะวันเย็น
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกคณะรรมการชุมชนบ่อยที่ 4 เพิ่มพลวัฒนา ได้แก่
1.นางสาวมณฑา คงกิจไพศาล
2.นางมะลิวัลย์ ธัญญวงศ์
3.นายธีระพงษ์ วงศ์ธัญญรัตน์
4.นางสาวสังวาลย์ พูลเพิ่ม
5.นางสาวสุพัตรา ศิริทรัพย์

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments