ภาพบรรยากาศ : การเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 2 (บัวแก้ว)
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแก้วจันทราราม
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกคณะรรมการชุมชนบ่อยที่ 2 บัวแก้ว ได้แก่
1.นางสาวรุจีพัชร์ อรรถาวี
2.นายเกรียงไกร สุดกล้า
3.นางเกรียวพันธ์ รองแก้ว
4.นางสาวรมิดา มาลาพรพิมล
5.นางสุนันทา พิรยโถคัย

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments