ภาพบรรยากาศ : การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 1 (ศรีจันทรา)
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแก้วจันทราราม
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1 ศรีจันทรา ได้แก่
1.นายสุทัจชัย นาคบุญนนท์
2.นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ
3.นางพินิจนันท์ วงษ์เทียน
4.นางสาวพฤกษ์ฤดี สื่อแสงทอง
5.นางสมพิศ เตชวานิช

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments