ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน
บัดนี้คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1-7 ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
จึงขอประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชนและกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนย่อยที่ 1-7 ไว้ดังต่อไปนี้
ชุมชนย่อยที่ 1 (ศรีจันทรา)
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดแก้วจันทราราม
ชุมชนย่อยที่ 2 (บัวแก้ว)
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดแก้วจันทราราม
ชุมชนย่อยที่ 3 (รัตนาราม)
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ศาลาวัดตะวันเย็น
ชุมชนย่อยที่ 4 (เพิ่มพลวัฒนา)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ศาลาวัดตะวันเย็น
ชุมชนย่อยที่ 5 (หลักเมือง)
วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ
ชุมชนย่อยที่ 6 (ศรีสนั่นพัฒนา)
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ศาลาวัดกำแพงประชาราม
ชุมชนย่อยที่ 7 (ศรีสุก)
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 -16.30 น. ณ ศาลาหลวงพ่อตากแดด
วัดสิงห์คูยาง
โดยขอให้ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้ตัวจริง มาแสดงตนในการร่วมประชุมคัดเลือกด้วย

 

เลือกประธานชุมชน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments