วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม “ท.2 เกมส์ 66” พร้อมด้วย
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางสาวสุภาภรณ์ ล้อสกุลทอง สมาชิกสภาเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางกันยกร ประดิษฐรา หัวหน้าผ่ายอำนวยการ
โดยกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพร่างกายให้นักเรียน ให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
ได้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

#เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments