กีฬาสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาล
วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมกับคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งคณะครูทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลปี 2566
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เป็นการสร้างความสามัคคี
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ สนามกีฬาพระรามเมศวร จ.ลพบุรี
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments