เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ พัฒนาศาสนสถาน วัดสิงห์คูยางและคลองสาธารณะ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสำโรง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานตำรวจภูธรตำบลโคกสำโรง ครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลโคกสำโรง บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากร และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ เพื่อคุณธรรมจริยธรรมการเสียสละตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน และเพื่อเป็นแบบอย่างคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชน

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts