เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้จัดทำกิจกรรมปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากร และภาคประชาชนสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments