วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย
นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางวณิชย์ชญา เจดีย พยาบาลวิชาชีพ
ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments