เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ได้จัดทำโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจ
ตามประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ นางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว ขอจงรักษาไว้ซึ่งความดี
ความขยันหมั่นเพียรเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานจริยธรรมสืบไป

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments