เทศบาลตำบลโคกสำโรง
จัดทำแผ่นพับ แผ่นป้ายเพื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชากรรักษาวินัย
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ต่อไป

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments