วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางจรุญ โพธิ์ประดิษสมาชิกสภาเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิและเผยแพร่การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566
เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึก ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ณ บริเวณรอบตลาดโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments