วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
เป็นประธานในโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นางจรุญ โพธิ์ประดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments