วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
พร้อมหัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมพัฒนารักษาความสะอาด
และปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรงให้มีความสวยงาม

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts