อาหาร1

 

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)
ทางเทศบาลตำบลโคกสำโรง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) และดำเนินการประเมินตนเองตามประเภทสถานประกอบกิจการอาหารในระบบ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามภาพที่แนบมานี้
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการและใช้ในการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments