แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่อง “ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท.” โดยข้อมูลจากแบบสำรวจนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการให้มีสิ่งปลูกสร้างตลาดแห่งใหม่ให้กับหมู่บ้าน ที่มีความประสงค์ต้องการสร้างตลาดใหม่ และสำหรับหมู่บ้านที่มีตลาดอยู่แล้ว แต่มีความประสงค์ขยายตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสำรวจ ได้โปรดให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านของท่านเอง รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments