เทศบาลตำบลโคกสำโรง

คณะกรรมการชุมชน

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ชุมชน ถือเป็นหน่วยพื้นฐานในการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยสำหรับการพัฒนาระดับล่างสุดในโครงสร้างการบริหารจัดการโดยภาครัฐที่เน้นการบริหารจัดการจากบนลงล่าง แต่กระนั้นหน่วยการพัฒนาระดับชุมชนท้องถิ่นกลับถือว่ามีส่วนสำคัญที่สุดในงานพัฒนาเพราะเป็นหน่วยที่สะท้อนประสิทธิภาพการพัฒนาโดยภาครัฐ ซึ่งหากการดำเนินนโยบายโดยภาครัฐขาด ความรู้ ความเข้าใจ และสภาพที่แท้จริงของชุมชนแล้ว การพัฒนาโดยประเทศโดยภาพรวมก็เป็นไปได้ยาก ที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นการจะพัฒนาประเทศได้ควรเริ่มต้นที่ชุมชนท้องถิ่น เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจชุมชน และเข้าใจกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง มีทิศ มีทาง และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง
คณะกรรมการชุมชน มีหน้าที่หลักคือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้งใน ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายประการ อันเป็นการพัฒนาช่วยเหลือสมาชิกชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงถือได้ว่าคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะบุคคลมีความที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน้าที่หรือภาระงานของคณะกรรมการชุมชนถือเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเป็นสำคัญ ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน อีกทั้ง ในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนั้น จะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ของเทศบาล ทำให้ในบางครั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนมักมีข้อจำกัด ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำนินงาน

    

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1 (ศรีจันทรา)

นางสมพิศ-เตชวานิช-082-6692991

นางสมพิศ เตชวานิช

ประธานกรรมการชุมชน

082-6692991

นางสาวเดือนเพ็ญ-ศิริวานนท์-081-7443431

น.ส.เดือนเพ็ญ ศิริวานนท์

รองประธานกรรมการชุมชน

นายสุทัจชัย-นาคบุญนนท์-061-1815238

นายสุทัจชัย นาคบุญนนท์

เหรัญญิก

นางสาวพฤกษ์ฤดี-สื่อแสงทอง-094-4572898

น.ส.พฤกษ์ฤดี สื่อแสงทอง

เลขานุการ

นางภควรรณ-แซ่กั่ว-098-5323240

นางภควรรณ แซ่กั่ว

กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 2 (บัวแก้ว)

นายเกรียงไกร-สุดกล้า-081-9890418

นายเกรียงไกร สุดกล้า

ประธานกรรมการชุมชน

081-9890418

นางสาวรุจีพัชร์-อรรถาวี-084-9753395

น.ส.รุจีพัชร์ อรรถาวี

รองประธานกรรมการชุมชน

นางสาวรมิดา-มาลาพรพิมล-089-2427205

น.ส.รมิดา มาลาพรพิมล

เหรัญญิก

นางสาวสุนันทา-พิริยโภคัย-082-2392869

น.ส.สุนันทา พิริยโภคัย

เลขานุการ

นางเกรียวพันธุ์-รองแก้ว-083-7589136

นางเกรียวพันธุ์ รองแก้ว

กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 3 (รัตนตรัย)

นางมนตรา-บุญเกตุ-098-0036735

นางมนตรา บุญเกตุ

ประธานกรรมการชุมชน

098-0036735

นายรวิกร-จันทร์รุ่งเรือง-092-6468104

นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง

รองประธานกรรมการชุมชน

นายสุวรรณ-ร่าเริง-092-7019042

นายสุวรรณ ร่าเริง

เหรัญญิก

นายวิชยา-ชื่นชมบุญ-080-9506788

นายวิชยา ชื่นชมบุญ

เลขานุการ

นายทองสุข-ด้วงเจริญ-081-7942934

นายทองสุข ด้วงเจริญ

กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 4 (เพิ่มพลพัฒนา)

นางสาวมณฑา-คงกิจไพศาล-089-1546889

น.ส.มณฑา คงกิจไพศาล

ประธานกรรมการชุมชน

089-1546889

นางมะลิวัลย์-ธัญญวงษ์-084-3391648

นางมะลิวัลย์ ธัญญวงษ์

รองประธานกรรมการชุมชน

นางสุพัตรา-ศิริทรัพย์-082-9054025

นางสุพัตรา ศิริทรัพย์

เหรัญญิก

นายธีรพงษ์-วงค์ธัญญรัตน์-098-9926533

นายธีรพงษ์ วงค์ธัญญรัตน์

เลขานุการ

นางสาวสังวาลน์-พูลเพิ่ม-081-3842554

น.ส.สังวาลน์ พูลเพิ่ม

กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 5 (หลักเมือง)

นางสาสวอังคณา-มณีวงา-061-3279515

น.ส.อังคณา มณีวงษ์

ประธานกรรมการชุมชน

061-3279515

นางวิมลรัตน์-กองทอง-082-2548425

นางวิมลรัตน์ กองทอง

รองประธานกรรมการชุมชน

นางภาพร-อ่วมเนียม-099-1654653

นางภาพร อ่วมเนียม

เหรัญญิก

นายไพศาล-มณีวงษ์-092-6940040

นายไพศาล มณีวงษ์

เลขานุการ

นางชลอ-จุ้ยเจริญ-092-5129459

นางชลอ จุ้ยเจริญ

กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 6 (ศรีสนั่นพัฒนา)

นางเมตตา-ช้างแก้ว-092-6649298

นางเมตตา ช้างแก้ว

ประธานกรรมการชุมชน

092-6649298

นางสมศรี-จันทร-081-8004518

นางสมศรี จันทร

รองประธานกรรมการชุมชน

นายสุชาติ-แสงเพชร

นายสุชาติ แสงเพชร

เหรัญญิก

นางสมชิต-ศรีอินทร์-098-5744808

นางสมชิต ศรีอินทร์

เลขานุการ

นายเฉลียว-จันทรคล้อย-092-4120109

นายเฉลียว จันทรคล้อย

กรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 7 (ศรีสุก)

นางสาวลำจง-เผือกสอาด-089-0885614

น.ส.ลำจง เผือกสอาด

ประธานกรรมการชุมชน

089-0885614

นางสาววาสนา-มงคะสิงห์-096-7631185

น.ส.วาสนา มงคะสิงห์

รองประธานกรรมการชุมชน

นางสาวมนมาศ-สังข์นาค-090-1148508

น.ส.มนมาศ สังข์นาค

เหรัญญิก

นางสาวสุภัสรา-ปิ่นทองคำ-061-2241226

น.ส.สุภัสรา ปิ่นทองคำ

เลขานุการ

นายสามารถ-สอาดสิทธิ์-092-3915071

นายสามารถ สอาดสิทธิ์

กรรมการชุมชน