เทศบาลตำบลโคกสำโรง

คณะผู้บริหาร

ภารกิจด้านการบริหาร

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

081-5704651

6-5

นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

085-4071404

IMG_8860

นายอภิชาติ เครือเขื่อนเพ็ชร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

094-2517942

IMG_8863

นายอานนท์ คงสมบัติ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

081-7573799

IMG_8861

นายธนิสร เก้าสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

093-4429398