วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09 : 00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย คนมั่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง นำโดย
นางสาวระพีวรรณ เนื้อทอง ท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง
ร่วมให้การต้อนรับ
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.สมพงศ์ นิติพิทักษ์ชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ
ที่มาตรวจเยี่ยม ดำเนินโครงการ100 ทุนการศึกษา 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้กับเยาวชน ชุมชน 6 เขตเทศบาล ตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
สำหรับโครงการ 100 ทุนการศึกษา 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโครงการพิเศษที่จังหวัดลพบุรี จัดขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โดยโครงการดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันบูรณาการช่วยบรรเทาปัญหาในมิติปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างคุณภาพชีวิตให้กับ นักเรียนนักศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนตลอดรอดฝั่ง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ต่อไป โดยการจับคู่กับส่วนราชการ ที่แจ้งความประสงค์รับเป็นพี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล ตามที่ส่วนราชการพี่เลี้ยงจะเห็นสมควร โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนจนจบการศึกษา ตามกำลังของครอบครัวที่จะสามารถส่งเสียได้ซึ่งมีส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments