วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นายธนิสร เก้าสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาล
นางมนตรา บุญเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นางเมตตา ช้างแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นายจิรเมธ วรปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางวราภรณ์ เริงใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และ ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน
เพื่อเน้นย้ำถึงคุณภาพ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments