ตัวอย่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ….. โดยสามารถเข้าไปโหลดรายละเอียดได้ดังนี้

 

ilovepdf_merged
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments