วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมพงศ์ นิติพิทักษ์ชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง
และทีมงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย นางสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ติดตามให้ความช่วยเหลือ ทุนการศึกษา 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เด็กชายปิยวัฒน์ กำแหงหาญ อายุ 10 ปี ณ บ้านเลขที่ 43 ซอยศรีสนั่น ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โดยโครงการดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันบูรณาการช่วยบรรเทาปัญหาในมิติปัญหาต่าง ๆ ในการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างคุณภาพชีวิตให้กับ นักเรียนนักศึกษา
ได้ศึกษาเล่าเรียนตลอดรอดฝั่ง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ต่อไป โดยการจับคู่กับส่วนราชการ ที่แจ้งความประสงค์รับเป็นพี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล
ตามที่ส่วนราชการพี่เลี้ยงจะเห็นสมควร โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนจนจบการศึกษา ตามกำลังของครอบครัวที่จะสามารถส่งเสียได้ซึ่งมีส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments