วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นางสาวพัชรี สายสังข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางกันยกร ประดิษฐรา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาล
ร่วมให้การต้อนรับ นางนันทวัณณ์ หอมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ที่เข้ารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments