ตามที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้กำหนดให้มีการประชุมเลือกกรรมการชุมชนย่อย ทั้ง 7 ชุมชน ไปแล้วและได้เรียกประชุมกรรมการชุมชนให้เลือกกันเองเป็นกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน ตามรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments