ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แจ้งเหตุจำเป็นที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือทางไปรษณีย์ หรือทางช่องทางออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments