กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสำโรง
จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– กิจกรรมการบริหารสมองด้วยสองมือ
– กิจกรรมนันทนาการเข้าจังหวะ
– กิจกรรมประกวดชุดไทย
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments