วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสำโรง
จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 – กิจกรรมนันทนาการเข้าจังหวะ
 – กิจกรรมทำน้ำมันเขียวสมุนไพร โดย อสม.ชุมชนย่อยที่ 7
 – กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในชมรม
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments