วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เข้าร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ที่จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม
จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเข้าจังหวะให้กับผู้สูงอายุภายในชมรม
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments