วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 12:00น.
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสำโรง พร้อมด้วย
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเวธณี สมสุวรรณ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
นาวสาวสุพีชา กุศลราศรีพร เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเจนจิรา จิตรเฉย เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ สัญจร ครั้งที่ 3/2566
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอำเภอโคกสำโรง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมครั้งนี้ตำบลดงมะรุม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัญจรณ วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments