นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวดารารัตน์ บุญเพิ่ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางนงนุช วรชื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ร่วมประชุมประชาคมการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณทางเท้าข้างที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการเลือกสถานที่สำหรับการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายของชุมชนย่อยที่ 3 โดยเทศบาลตำบลโคกสำโรง จะทำการจัดหาหรือขอรับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย ตามความต้องการของประชาชนในชุมชนต่อไป
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments