มาตรฐานการให้บริการ

เทศบาลตำบล
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาในเขตพื้นที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ยินดีให้บริการ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน