ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ทางเทศบาลตำบลโคกสำโรง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง

4.มีความสมัครใจ และมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยรวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4.เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น

5.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายอลถ. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments