วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นายวิรัตน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ตรวจแผนปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts